Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku od marca 2010 roku do 31.12.2013 r. realizuje projekt systemowy pn."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku". Priorytet:      

VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie:    7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie:  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w roku 2010 w kwocie 94 056,20 z czego wkład własny w wysokości 10,5 % stanowił wartość 11 034,53. Wysokość dofinansowania na lata 2011-2013 wynosi 177 322,72, wymagany wkład własny w wysokości 20 803,20.

 

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez kadry projektowej, w skład której wchodzą:

•         Wiesław Szkondziak - osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy,

•         Anna Turkiewicz - koordynator projektu, asystent rodziny, Hanna Petejko - pracownik socjalny,

•         Mirosława Baranowska - specjalista ds. księgowości.

 

Adresaci projektu to osoby i rodziny mające trudności opiekuńczo-wychowawcze, niezaradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego u których występują różnego rodzaju dysfunkcje. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Wsparciem objęte zostały również osoby z terenów wiejskich oraz osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby wytypowane zostały do projektu przez pracownika socjalnego, który podpisał z nimi kontrakty socjalne. Ich
 
     
realizacja odbywa się poprzez ścieżkę reintegracji, która jest aktualizowana i weryfikowana co 3 miesiące w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników projektu.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku dzięki realizacji projektu systemowego, wychodzi naprzeciw w/w sytuacjom poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, przyczyniając się do zwiększenia poczucia własnej wartości, nauki zachowań eliminujących destrukcyjne nawyki w rodzinie, wspierania Uczestników w podejmowaniu aktywności społecznej, zachęceniu bezrobotnych do podjęcia pracy, koordynacji dzieci w nauce oraz niwelowaniu błędów opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy projektu mają możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach aktywizujących ich społeczne. W roku 2012 otrzymali wsparcie asystenta rodziny, uczestniczyli w zajęciach taniego przygotowywania posiłków dla swoich rodzin. Objęci zostali wsparciem psychologa, który pomagał diagnozować ich problemy i szeregu innych zajęć, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Przed nami zakończenie kolejnej edycji projektu w roku 2013. Zorganizowana zostanie konferencja na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele Urzędu miasta i gminy Nowe Miasteczko. Przedstawione zostaną rezultaty jakie udało nam się wspólnie osiągnąć dzięki ciężkiej pracy i ogromnemu zaangażowaniu uczestników projektu.

 

Koordynator projektu Anna Turkiewicz

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com