Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Przysługuje on osobom, które spełniają wymagane kryteria dotyczące m.in. wysokości dochodów i powierzchni mieszkania. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (np.na podstawie umowy użyczenia)
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od tzw. normatywnej powierzchni mieszkania, czyli powierzchni, jaka przypada na określoną liczbę członków rodziny. Normatywna powierzchnia, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, nie może przekraczać:

 • 35m2 - dla 1 osoby
 • 40m2 - dla 2 osób
 • 45m2 - dla 3 osób
 • 55m2 - dla 4 osób
 • 65m2 - dla 5 osób
 • 70m2 - dla 6 osób

Jeżeli w lokalu mieszka więcej osób, to dla każdej kolejnej powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2. Jeżeli natomiast w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - wówczas powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m2. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje uprawnionym osobom wówczas, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (liczony na podstawie dochodu z 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek) nie przekracza kwoty 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (najniższa emerytura wynosi obecnie 562,58zł brutto). Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2% kwoty najniższej emerytury, liczonej w dniu wydania decyzji.

Dochody
Za dochód liczony do dodatku mieszkaniowego uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz otrzymywanego dodatku mieszkaniowego. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do deklaracji o wysokości dochodów wymagane jest dołączenie oryginałów dokumentów, które poświadczają wskazane dochody. W przypadku osób pracujących jest to zaświadczenie o dochodach brutto, a dla emerytów i rencistów - aktualna decyzja ZUS i odcinki renty lub emerytury.

WAŻNE !!! Część danych we wniosku musi potwierdzić swoim podpisem zarządca domu; adres zamieszkania, dane zarządcy, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, instalację gazu przewodowego i łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciel domu jednorodzinnego; Przedstawia zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki za energię cieplną i wodę oraz odbiór nieczystości.

U W A G A 
OSOBA, KTÓRA OTRZYMAŁA DODATEK MIESZKANIOWY NA PODSTAWIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH, MUSI SIĘ LICZYĆ Z KONIECZNOŚCIĄ ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANEJ KWOTY W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI. ORGAN PRZYZNAJĄCY DODATEK MOŻE PRZEPROWADZIĆ WYWIAD ŚRODOWISKOWY W CELU STWIERDZENIA, CZY DOCHODY WYKAZANE W ZŁOŻONEJ DEKLARACJI SĄ PRAWDZIWE.

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com