UWAGA!!!!

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku informuje, że zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. od dnia 1 października 2015r. zostały zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Z uwagi na to, że do przyznania pomocy materialnej uczniom stosuje się kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ustawy             o pomocy społecznej, na tej też podstawie zostały ustalone grupy dochodowe, od których zależy miesięczna wysokość stypendium szkolnego.

 
W związku z tym ustala się następujące grupy dochodowe

a) I grupa – dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia do kwoty 170,00 zł.

b) II grupa – dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia od 170,01 zł. do 340,00 zł.

c) III grupa – dochodów miesięczny netto na członka rodziny ucznia od 340,01 zł. do 514,00 zł.

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA

 

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, ustawy o systemie oświaty przysługują również:

 

1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Sposób ustalania wysokości i formy udzielania stypendium szkolnego

1. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie wniosku,

2. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz.930) oraz okoliczności przewidzianych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

3. Ustala się następujące grupy dochodowe:

a) I grupa – dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia do kwoty 170,00 zł.

b) II grupa – dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia od 170,01 zł. do 340,00 zł.

c) III grupa – dochów miesięczny netto na członka rodziny ucznia od 340,01 zł. do 514,00 zł.

4. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej nie może być w I grupie niższa niż 80% miesięcznie, w II grupie do 150 %, w grupie III do 200% miesięcznie kwoty, o której mowa wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) Wysokość stypendium w grupach dochodowych od I do III podlega proporcjonalnemu rozdzieleniu w zależności od otrzymanych środków i ilości wnioskujących

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, takich jak wyjścia lub wyjazdy do teatru, kina, muzeum, dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz kosztów związanych z uczestnictwem w praktykach zawodowych.

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie.

3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników (nowych, używanych), lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek oraz multimedialnych, oprogramowania komputerowego, pokrycia kosztów abonamentu programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, sprzętu komputerowego internetowego, drukarki, tusze i tonery , płyt CD i DVD, papieru do drukarki,

·         zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów i innych art. szkolnych,

·         stroju sportowego (dres, bluza dresowa, bluzy sportowe, spodnie sportowe, spodnie dresowe, koszulka sportowa, spodenki sportowe), stroju gimnastycznego, butów sportowych,

·         stroju szkolnego, jeżeli jest wymagany przez szkołę,

·         okularów korekcyjnych,

·         stroju galowego (np. zakupu stroju na egzamin maturalny lub gimnazjalny)

·         instrumentów muzycznych,

·         przyborów do nauki zawodu,

·         materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

·         przedmiotów związanych z procesem edukacyjnym.

4. Pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacza kolegium, a w szczególności:

·         zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internecie,

·         transportu środkami komunikacji zbiorczej,

·         pokrycia kosztów związanych z opłatą czesnego.

5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wyżej wymienionych nie jest możliwe albo – w niektórych przypadkach – nie jest celowe.

6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie, a jeżeli forma tego wymaga wypłacone w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

1. Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy na podstawie zaświadczenia wydanego przez odpowiedniego dyrektora szkoły, potwierdzającego udział w zajęciach ucznia oraz określającego koszt uczestnictwa poniesionego przez ucznia, jak również akceptowany będzie dowód wpłaty z wyszczególnionymi danymi ucznia, rodzajem zajęć.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, realizowane jest przez zwrot kosztów na podstawie oryginalnych faktur, rachunków, dowodów wpłat, kwitariuszy wystawionych na ucznia , rodzica lub prawnego opiekuna.

3. Stypendium szkolne przewidziane jest wypłacane na podstawie biletów miesięcznych, rachunków, faktur, kwitariuszy wystawianych na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Wydatki związane z zakupem używanych podręczników będą refundowane na podstawie umowy kupna – sprzedaży.

5. Miejsce i terminy wypłat stypendium określone zostaną w decyzji o przyznaniu stypendium.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny:

·         zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,

·         zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające uznanie za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku ( wskazanie kwoty nett) lub osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku / osoby niezarejestrowane w PUP – pisemne oświadczenie o byciu osobą bezrobotną i nieosiąganiu dochodów,

·         zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające działalność gospodarczą,

·         zaświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającej informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

·         zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych ha przeliczeniowych,

·         decyzja ZUS ustanawiająca prawo do emerytury, renty lu innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub odcinek emerytury/renty,

·         zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej wystawione przez OPS,

·         decyzja lub zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego,

·         kopia odpisu wyrku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów , wyciągi bankowe, przekaz pocztowy/ w przypadku braku wyroku sądu w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie strony o wysokości otrzymanych alimentów ,

·         decyzja lub zaświadczenie dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

·         zaświadczenie pracodawcy o wynagrodzeniu netto z tyt. Kształcenia zawodu – dot. uczniów uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

·         inne dokumenty, wymienić jakie:..............................................................................................

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250,00 zł.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego na nowy okres szkolny 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 września 2017r. do 15 września 2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach:

·         Poniedziałek 8.00 – 16.00

·         Wtorek – czwartek 8.00 – 14.00

·         Piątek 8.00 – 12.00

 

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com