Zespół Interdyscyplinarny powołany został przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasteczko w roku 2011. W związku z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2013 roku dotyczącego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016.
Celem działania Zespołu jest budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania szybkich i skutecznych procedur i działań przedstawicieli różnych grup zawodowych, które w efekcie zapewniają bezpieczeństwo oraz powstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb.


Do zadań Zespołu należy:
•    diagnoza problemu przemocy w rodzinie,
•    przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,
•    wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania,
•    zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieska Karta”,
•    kierowanie ofiar i sprawców przemocy domowej do odpowiednich specjalistów,
•    monitorowanie sytuacji w rodzinach z problemem przemocy domowej oraz uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi,
•    gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej,
•    występowanie z zawiadomieniem do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt 2 Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie,
•    występowanie w charakterze świadka w sprawach o przestępstwo z art.207 kk tj. za znęcanie się nad rodziną.


W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku i Kuratorzy Sądowi.

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com