Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl .
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy: 

 • Obywatelami a administracją
 • Przedsiębiorcami a administracją 
 • Instytucjami administracji publicznej 

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

ePUAP dla podmiotów publicznych

Korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania portalu www.epuap.gov.pl, jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez internet. Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. Udostępniona funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.

Link do skrzynki podawczej EPUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku


 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)) .

W celu skorzystania z ESP Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Adres skrytki Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku na ePUAP: /OPSNM/skrzynka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)) .

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez ESP w ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszczącego się przy ul. 22-go Lipca 18 w Nowym Miasteczku na następujących nośnikach danych: Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
 • Płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • Akceptowalne formaty załączników to: ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
 • XLS, CSV
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 • e na platformie ePUAP;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu instytucji, mieszczącego się w pokoju nr 4 przy ul. Rynek 2 w Nowym Miasteczku na następujących nośnikach danych: Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
 • Płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • Akceptowalne formaty załączników to: ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
 • XLS, CSV
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Profil Zaufany uzyskuje się poprzez utworzenie konta na ePUAP (www.epuap.gov.pl ), a następnie złożenie odpowiedniego wniosku na ePUAP. Nie jest przy tym wymagane składanie żadnych podpisów elektronicznych. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl  w sekcji Profil Zaufany -> Rejestr PP .

Uzyskanie Profilu Zaufanego możliwe jest również po przez samozaufanie, jest to funkcja pozwalającej na podpisanie Profilu Zaufanego własnym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.


 

Profil Zaufany to zestaw danych w postaci elektronicznej podpisanych przez osobę potwierdzającą, oraz jednoznacznie identyfikujących osobę posiadającą konto na ePUAP. Zakładając konto na ePUAP tworzony jest profil użytkownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania staje się Profilem Zaufanym. Użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. 

Zmiana danych Profilu Zaufanego przez użytkownika powoduje jego unieważnienie.

 

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com