Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.


Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, 
bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku. 

Dodatek osłonowy będzie wynosił rocznie:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), będzie wynosił rocznie:
1) 286 zł
 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

 

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. 

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com